รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 372,225,485 8.26
3.  บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 91,355,169 2.03
5.  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 68,385,788 1.52
7.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 63,238,240 1.4
8.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 62,621,459 1.39
9.  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10.  สำนักงานประกันสังคม 41,959,351 0.93