รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1 2,149,920,915 47.68
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2 359,474,834 7.97
3.  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3 83,427,636 1.85
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 81,907,228 1.82
5.  STATE STREET EUROPE LIMITED 81,592,700 1.81
6.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 69,165,346 1.53
7.  สำนักงานประกันสังคม 55,195,851 1.22
8.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 50,585,514 1.12
9.  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10.  GIC PRIVATE LIMITED 38,652,029 0.86
หมายเหตุ:
  1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง
  2. ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  3. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%