รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,149,920,915 47.68
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 278,841,070 6.18
3.  สำนักงานประกันสังคม 92,852,651 2.06
4.  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
5.  STATE STREET EUROPE LIMITED 80,595,941 1.79
6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 79,813,070 1.77
7.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 62,504,178 1.39
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 61,678,441 1.37
9.  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10.  GIC PRIVATE LIMITED 40,494,629 0.90