รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,149,920,915 47.68
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 326,550,823 7.24
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,432,660 1.98
4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 81,415,493 1.81
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 70,436,241 1.56
7. สำนักงานประกันสังคม 59,727,951 1.32
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 54,853,168 1.22
9. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,223,436 0.87