รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 396,245,431 8.79%
3.  บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 85,907,844 1.91%
5.  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 64,813,040 1.44%
7.  STATE STREET EUROPE LIMITED 64,597,970 1.43%
8.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 58,418,959 1.30%
9.  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
10.  สำนักงานประกันสังคม 41,959,351 0.93%