รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 06 กันยายน 2564

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 408,946,417 9.07%
3.  บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 91,459,044 2.03%
5.  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 66,206,457 1.47%
7.  STATE STREET EUROPE LIMITED 60,786,106 1.35%
8.  สำนักงานประกันสังคม 58,043,751 1.29%
9.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 57,148,759 1.27%
10.  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,400,905,455 31.57%
รวม 4,486,225,790 100.00%