รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 2,172,460,915 48.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2 500,865,858 11.11
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 108,816,970 2.41
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 105,636,027 2.34
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 3 83,427,636 1.85
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 59,558,146 1.32
7. สำนักงานประกันสังคม 55,195,851 1.22
8. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 41,185,773 0.91
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,825,931 0.88
หมายเหตุ:
  1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง
  2. ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  3. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%