การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2565
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (วันที่ 7 มิถุนายน 2564)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
     
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2563
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Update
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 (แบบรูปเล่ม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2564
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 (แบบรูปเล่ม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2563
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วันที่ 5 เมษายน 2562)

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล์ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8364, 8327, 8533, 8713, หรืออีเมล์ cg@pttgcgroup.com

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2562
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (วันที่ 9 เมษายน 2561)

วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (9 เมษายน 2561) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : cg@pttgcgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2560
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 (แบบรูปเล่ม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล์ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8364, 8327, 8533, 8713, หรืออีเมล์ cg@pttgcgroup.com

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2561
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (วันที่ 5 เมษายน 2560)

วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (5 เมษายน 2560) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : cg@pttgcgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการทำรายการซื้อขายหุ้นการรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 และ/หรือรายงานการความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล  ir@pttgcgroup.com  โทร. 0-2265-8172, 0-2265-8327, 0-2265-8364, 0-2140-8714 หรือ cg@pttgcgroup.com  โทร. 0-2140-8719, 0-2140-8759  หรือ  โทรสาร 0-2265-8500โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2560
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (วันที่ 1 เมษายน 2558)

วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (1 เมษายน 2558) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : cg@pttgcgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558

VDO วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8712 - 8714, 8327 หรือ cg@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8456, 0-2265-8635, 0-2140-8759, 0-2140-8760 หรือโทรสาร 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2558
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (วันที่ 8 เมษายน 2557)

วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (8 เมษายน 2557) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : cg@pttgcgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557

     
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
(มีแก้ไขข้อความในหน้า 12 ข้อ 6 หน้า 17 ข้อ 12  และ หน้า 20 ข้อ 2  ของรายงานการประชุม)
     
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 :
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 :
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8712 - 8714, 8327 หรือ cg@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8456, 0-2265-8635, 0-2140-8759, 0-2140-8760 หรือโทรสาร 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2557
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (วันที่ 4 เมษายน 2556)

วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (4 เมษายน 2556) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท E-mail : cg@pttgcgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556

     
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 :
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 :
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8:
ข้อมูลบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) และ ข้อมูลบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2265-8400 หรือโทรสารหมายเลข 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2556
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (วันที่ 2 เมษายน 2555)

วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วีดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (2 เมษายน 2555) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพ การประชุมเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท cg@pttgcgroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้วเสร็จ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555

     
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลของบริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 :
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 :
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)  
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2554 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2265-8400 หรือโทรสารหมายเลข 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554