บริษัทฯ ได้จัดตั้ง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนผู้ถือหุ้น ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรง ทางอีเมล์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttgcgroup.com และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งอีเมล์ และโทรศัพท์ ดังนี้

1. จิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์
รักษาการ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์
Jittasak.s@pttgcgroup.com T. 662-265-8172
2. ปวีณ เจียสกุล
ผู้จัดการส่วน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
paween.c@pttgcgroup.com T. 662-265-8665
3. ณัฐชนน ชวินสิทธางกูร
นักลงทุนสัมพันธ์
Nattchanon.c@pttgcgroup.com T. 662-265-8364
4. กฤติน สวัสดีวงษา
นักลงทุนสัมพันธ์
Krittin.s@pttgcgroup.com T. 662-265-8637
5. พนิต แย้มประเสริฐ
นักลงทุนสัมพันธ์
Panit.y@pttgcgroup.com T. 662-265-8513
6. ธนันธร การุณยธร
นักลงทุนสัมพันธ์
tanuntorn.k@pttgcgroup.com T. 662-265-8533