บริษัทฯ ได้จัดตั้ง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งสถาบัน และรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนผู้ถือหุ้น ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรง ทางอีเมล์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttgcgroup.com และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งอีเมล์ และโทรศัพท์ ดังนี้

1. จิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์
Jittasak.s@pttgcgroup.com T. 662-265-8172
2. พนิต แย้มประเสริฐ
นักลงทุนสัมพันธ์
Panit.y@pttgcgroup.com T. 662-265-8513
3. ธนันธร การุณยธร
นักลงทุนสัมพันธ์
Tanuntorn.k@pttgcgroup.com T. 662-265-8533
4. สัณห์จิรา โชติพินทุ
นักลงทุนสัมพันธ์
Sanjira.c@pttgcgroup.com T. 662-265-8534