งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2560 2561 2Q/2562 3Q/2562
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 294,226 324,945 324,760 327,067
สินทรัพย์หมุนเวียน 140,737 144,310 125,338 125,498
ส่วนของผู้ถือหุ้น 280,264 303,482 296,675 294,485
หนี้สินไม่หมุนเวียน 94,386 91,915 85,436 107,266
หนี้สินหมุนเวียน 60,312 73,858 67,987 50,814

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2560 2561 2Q/2562 3Q/2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.33 1.95 1.84 2.47
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 14.53% 11.30% 8.20% 6.44%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 9.00% 7.77% 5.26% 3.39%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 11.77% 10.36% 6.72% 4.33%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.09% 14.04% 8.84% 5.31%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.32 0.30 0.36
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.14 0.19 0.23
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.67 0.74 1.39 2.34