งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2561 2562 1Q/2563 2Q/2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 324,945 348,020 353,373 354,391
สินทรัพย์หมุนเวียน 144,310 104,494 89,374 103,054
ส่วนของผู้ถือหุ้น 303,482 293,595 284,047 281,168
หนี้สินไม่หมุนเวียน 91,914 105,885 112,633 137,076
หนี้สินหมุนเวียน 73,858 53,033 46,066 39,200

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2561 2562 1Q/2563 2Q/2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.97 1.94 2.63
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 11.30% 6.79% 3.60% 4.09%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 7.77% 2.85% -0.91% -1.16%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 10.36% 3.50% -0.26% -0.23%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 14.04% 4.02% -1.44% -1.45%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.36 0.39 0.47
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.28 0.32 0.32
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.74 2.93 6.38 6.16