งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2559* 2560 3Q/2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 284,344 294,226 456,345
สินทรัพย์หมุนเวียน 129,169 140,737 142,941
ส่วนของผู้ถือหุ้น 267,014 280,264 296,930
หนี้สินไม่หมุนเวียน 92,030 94,386 89,489
หนี้สินหมุนเวียน 54,470 60,312 69,925

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2559* 2560 3Q/2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.37 2.33 2.04
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 14.12% 14.53% 13.68%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 7.27% 9.00% 9.02%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 8.99% 11.77% 12.19%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.72% 15.09% 16.38%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.35 0.31
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.15 0.14
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.01 0.67 0.60

* งบปรับปรุงเสมือนมีการซื้อหุ้นใน 6 บริษัท โดยปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559