งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2562 2563 2Q/2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 348,020 359,471 358,129
สินทรัพย์หมุนเวียน 104,494 129,911 222,986
ส่วนของผู้ถือหุ้น 293,595 288,994 320,212
หนี้สินไม่หมุนเวียน 105,885 141,347 187,626
หนี้สินหมุนเวียน 53,033 59,041 73,277

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2562 2563 2Q/2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.97 2.20 3.04
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.79% 6.22% 13.37%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 2.85% 0.06% 11.13%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 3.50% 0.66% 10.47%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.02% 0.07% 14.36%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.51 0.63
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.30 0.22
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.93 4.32 1.38