งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2561 2562 2Q/2563 3Q/2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 324,945 348,020 354,391 355,297
สินทรัพย์หมุนเวียน 144,310 104,494 103,054 98,951
ส่วนของผู้ถือหุ้น 303,482 293,595 281,168 282,095
หนี้สินไม่หมุนเวียน 91,914 105,885 137,076 118,374
หนี้สินหมุนเวียน 73,858 53,033 39,200 53,780

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2561 2562 2Q/2563 3Q/2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.97 2.63 1.84
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 11.30% 6.79% 4.09% 4.35%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 7.77% 2.85% -1.16% -1.80%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 10.36% 3.50% -0.23% -0.64%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 14.04% 4.02% -1.45% -2.08%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.36 0.47 0.46
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.28 0.32 0.33
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.74 2.93 6.16 6.62