งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2562 2563 1Q/2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 348,020 359,471 364,448
สินทรัพย์หมุนเวียน 104,494 129,911 188,244
ส่วนของผู้ถือหุ้น 293,595 288,994 299,764
หนี้สินไม่หมุนเวียน 105,885 141,347 184,017
หนี้สินหมุนเวียน 53,033 59,041 68,911

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2562 2563 1Q/2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.97 2.20 2.73
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.79% 6.22% 11.71%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 2.85% 0.06% 5.57%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 3.50% 0.66% 5.02%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.02% 0.07% 6.58%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.51 0.66
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.30 0.33
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.93 4.32 2.49