งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2560 2561 1Q/2562 2Q/2562
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 294,226 324,945 322,330 324,760
สินทรัพย์หมุนเวียน 140,737 144,310 143,639 125,338
ส่วนของผู้ถือหุ้น 280,264 303,482 309,193 296,675
หนี้สินไม่หมุนเวียน 94,386 91,915 87,835 85,436
หนี้สินหมุนเวียน 60,312 73,858 68,940 67,987

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2560 2561 1Q/2562 2Q/2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.33 1.95 2.08 1.84
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 14.53% 11.30% 10.48% 8.20%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 9.00% 7.77% 6.73% 5.26%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 11.77% 10.36% 8.85% 6.72%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.09% 14.04% 13.54% 8.84%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.32 0.31 0.30
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.14 0.15 0.19
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.67 0.74 0.85 1.39