งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2561 2562 2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 324,945 348,020 359,471
สินทรัพย์หมุนเวียน 144,310 104,494 129,911
ส่วนของผู้ถือหุ้น 303,482 293,595 288,994
หนี้สินไม่หมุนเวียน 91,914 105,885 141,347
หนี้สินหมุนเวียน 73,858 53,033 59,041

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2561 2562 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 1.97 2.20
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 11.30% 6.79% 6.22%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 7.77% 2.85% 0.06%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 10.36% 3.50% 0.86%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 14.04% 4.02% 0.07%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.36 0.54
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.28 0.33
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.74 2.93 4.65