งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2559* 2560 2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 284,344 294,226 324,945
สินทรัพย์หมุนเวียน 129,169 140,737 144,310
ส่วนของผู้ถือหุ้น 267,014 280,264 303,482
หนี้สินไม่หมุนเวียน 92,030 94,386 91,915
หนี้สินหมุนเวียน 54,470 60,312 73,858

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2559* 2560 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.37 2.33 1.95
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 14.12% 14.53% 11.30%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 7.27% 9.00% 7.77%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 8.99% 11.77% 10.36%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.72% 15.09% 14.04%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.35 0.32
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.15 0.14
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.01 0.67 0.74

* งบปรับปรุงเสมือนมีการซื้อหุ้นใน 6 บริษัท โดยปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559