บริษัทฯ เกิดขึ้นอย่างไร

บริษัทฯ เกิดขึ้นจากการควบรวม (Amalgamation) ระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) "PTTCH" และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) "PTTAR" โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 PTTGC เริ่มการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยชื่อย่อหลักทรัพย์ PTTGC ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับ ปตท.

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มปตท. ซึ่งปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.89 ในด้านธุรกิจ ปตท. ยังเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่ ทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบในราคาที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจปิโตรเลียมและสาธารณูปการ และผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ นับว่าเป็นแกนนำทางด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในกลุ่มปตท. (Petrochemical Flagship)

ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไร

ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการกลั่น ในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงขาลง น้ำมันดิบที่นำมากลั่นในวันนี้ เป็นสต๊อกน้ำมันดิบที่ซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้าซึ่งมีราคาสูงกว่า ทำให้โรงกลั่นน้ำมันมีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น น้ำมันดิบที่นำมากลั่นในวันนี้ เป็นสต๊อกน้ำมันดิบที่ซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้าซึ่งมีราคาต่ำกว่า ก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ โดยการทำประกันความเสี่ยงส่วนต่างราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ การที่จะทำการบริหารความเสี่ยงมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดในช่วงนั้นๆ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลกดดันให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวลดลง แต่ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ก็จะช่วยผลักดันราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้ปรับขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจการที่บริษัทฯ ดำเนินการ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสมดุลใน 3 ประเด็นหลักนี้สามารถทำได้ หากเรามุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ

เศรษฐกิจ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการนำนวัตกรรมไปใช้ทั้งในเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สังคม ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact Advanced Level) อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และโลกของเรา โดยมีโครงการต่างๆ เช่น

 • การก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
 • โครงการปลูกป่าห้วยมะหาด
 • โครงการลุฟฟาลา โดยใช้ศักยภาพของชุมชน และทรัพยากรในท้องถิ่นให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน
 • โครงการเคมีภัณฑ์ ร่วมสร้างพลังใจ ต้านภัยร้ายมะเร็งในเต้านม โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเม็ดพลาสติก LLDPE เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เข้าใจและให้คุณค่าในการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงความรับผิดชอบ โดยการขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม จะช่วยให้บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

บริษัทฯจะจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนได้เห็นลักษณะสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของนิคมอุตสาหกรรม อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมัน โรงอะโรเมติกส์ โรงโอเลฟินส์ โรงผลิตเม็ดพลาสติก และโรงงานขั้นต่อเนื่องต่างๆ ของกลุ่มบริษัท พร้อมกับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ถ้ามีหุ้นเป็นใบหุ้นและต้องการจะขายหุ้นแต่ไม่มีบัญชีซื้อขายหุ้นจะทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 e-mail: TSDCallCenter@set.or.th

ถ้ามีใบหุ้นของ PTTAR หรือ PTTCH และต้องการเปลี่ยนเป็นใบหุ้นของ PTTGC จะต้องทำอย่างไร และจะได้กี่หุ้นใน PTTGC

ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ถือใบหุ้นของ PTTAR หรือ PTTCH นำใบหุ้นเดิมมาแลกเป็นใบหุ้นของ PTTGC ได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำใบหุ้นมาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทำการ รายละเอียดดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) โทร. 02-229-2888

การจัดสรรหุ้นของ PTTGCให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PTTAR และผู้ถือหุ้นของ PTTCH ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นใน PTTAR   ต่อ 0.501296791 หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นใน PTTCH   ต่อ 1.980122323 หุ้นในบริษัทใหม่

ใบหุ้นหายจะต้องทำอย่างไร

ต้องจัดทำแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์ที่สูญหายและยื่นหลักฐานดังนี้

 • เอกสารแจ้งความที่สถานีตำรวจ ระบุชื่อผู้ถือหุ้น เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 02-229-2888
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

ส่งเอกสารดังกล่าวไปที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

อยากทราบจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ว่ามีเท่าไหร่

ท่านสามารถตรวจสอบการถือหุ้นได้ 2 วิธี คือ

 • กรณีที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ (Scripless) ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นได้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ
 • กรณีที่มีใบหุ้น ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นได้กับนายทะเบียนของธนาคาร คือ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯโทร 02-229-2888

หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นเช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล และ/หรือ ที่อยู่ จะต้องทำอย่างไร

ถือหุ้นสามารถขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่ ได้โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น (สามารถ download จากหน้า Service Form) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โปรดแนบใบหุ้นฉบับจริง และสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เช่น ใบสำคัญการสมรส) ส่งเอกสารดังกล่าวไปที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 02-229-2888

ต้องการโอนหุ้นจะต้องทำอย่างไร

 • ผู้โอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้โอน
 • ผู้รับโอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้รับโอน
 • ผู้รับโอนหลักทรัพย์ดำเนินการกรอกแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมแนบใบหลักทรัพย์ที่มีการสลักหลังลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
 • ส่งเอกสารดังกล่าวไปที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 02-229-2888 TSD Counter Service ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 02-229-2888