สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันที่ออก ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
PTTGC218A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 10,000 4.50% 7 8 สิงหาคม 2557 8 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่
PTTGC218B หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 10,000 3.05% 4 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่
PTTGC248A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 10,000 2.90% 5 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2567 คลิกที่นี่
PTTGC249A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 1,500 2.20% 5 5 กันยายน 2562 5 กันยายน 2567 คลิกที่นี่
PTTGC269A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 7,000 2.43% 7 5 กันยายน 2562 5 กันยายน 2569 คลิกที่นี่
PTTGC274A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 1,530 2.60% 7 8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2570 คลิกที่นี่
PTTGC299A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 1,500 2.75% 10 5 กันยายน 2562 5 กันยายน 2572 คลิกที่นี่
PTTGC304A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 3,310 2.99% 10 8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2573 คลิกที่นี่
PTTGC324A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 4,360 3.29% 12 8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2575 คลิกที่นี่
PTTGC354A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 5,800 3.50% 15 8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2578 คลิกที่นี่
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันที่ออก ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
USY7150WAA37 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (PTTGC USD NOTES) 1,000 4.25% 10 19 กันยายน 2555 19 กันยายน 2565