คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2557

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่น A

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รุ่น B

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต (บริการอาหารว่างเช้า และเครื่องดื่ม)
08.00 - 09.00 น. รับฟังบรรยายสรุป ที่ Synergy Hall ชั้น 6
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
09.15 –12.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง
(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านแหลมเจริญ ซีฟู๊ด
13.30 – 14.30 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส)
14.30 - 16.00 น. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม: "กาลครั้งหนึ่ง ชื่นใจระยอง" ที่ PTTGC2
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน