พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2560

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ชมโรงงานของบริษัท ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

06.00 น. ลงทะเบียน ที่ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
08.00 น. รับฟังบรรยาย ที่ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
09.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ร่วมกิจกรรม สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่ง อาศัยสัตว์น้ำ ที่หาดแสงจันทร์
15.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. ถึงศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยสวัสดิภาพ


รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ ระยอง

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

06.00 น. ลงทะเบียน ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
10.00 น. รับฟังบรรยาย ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ ป่าวังจันทร์
15.00 น. เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. ถึงศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยสวัสดิภาพ


* หมายเหตุ:
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน

พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2559

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

06.30 – 07.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ซี
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
07.00 – 10.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง
(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
10.00 – 11.30 น. รับฟังบรรยายสรุป โดย ผู้บริหาร ที่ห้อง Auditorium สำนักงานระยอง
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)- โครงการสายใยซั้งเชือก PTTGC
สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง
15.00 – 16.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส)
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน

พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2558

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นปลาย เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่นที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

รุ่นที่ 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องโถง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร ซี
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
(บริการอาหารว่างเช้า และเครื่องดื่ม)
08.00 - 09.00 น. รับฟังบรรยายสรุป ที่ Synergy Hall ชั้น 6
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
09.15 –12.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง
(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด
13.30 – 14.30 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส)
14.30 - 16.00 น. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน

ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2557

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่นที่ 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

รุ่นที่ 2

วันธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

06.30 - 07.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
07.00 - 09.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
09.30 - 12.00 น. รับฟังบรรยายสรุป
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส)
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน

ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2556

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่นที่ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

รุ่นที่ 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

06.30 - 07.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
07.00 - 09.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
09.30 - 12.00 น. รับฟังบรรยายสรุป
เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00 น. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน

พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2555

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ (13 และ 14 พฤศจิกายน 2555)

กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

รุ่นที่ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

รุ่นที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ผู้ถือหุ้นรุ่นละ 250 คน

07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
07.30 - 10.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
10.00 - 12.00 น. รับฟังบรรยายสรุป ณ ห้อง Auditorium PTTGC
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรยายบนรถบัส) ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าและปลาทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) โดยสวัสดิภาพ
* หมายเหตุ:
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และจดหมายยืนยันการเดินทางติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนเองในการลงทะเบียน