รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,204,318,915 48.89%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1 603,940,769 13.39%
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 151,961,443 3.37%
4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด2 83,427,636 1.85%
5. CHASE NOMINEES LIMITED 67,235,699 1.49%
6. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 58,525,094 1.30%
7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CLAC 49,616,777 1.10%
8. สำนักงานประกันสังคม 48,260,951 1.07%
9. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 42,941,162 0.95%
หมายเหตุ:
  1. ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%