รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,199,810,115 48.79
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1 644,209,677 14.29
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 158,199,733 3.51
4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด2 83,427,636 1.85
5. CHASE NOMINEES LIMITED 66,033,812 1.46
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 58,146,394 1.29
7. สำนักงานประกันสังคม 48,260,951 1.07
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 44,004,672 0.98
9. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 34,722,938 0.77
หมายเหตุ:
  1. ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จำนวน 41.44%