รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 2,204,318,915 48.89
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2 484,035,445 10.74
3.  CHASE NOMINEES LIMITED 112,597,239 2.50
4.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 92,540,304 2.05
5.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 87,867,976 1.95
6.  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 56,923,451 1.26
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 51,501,909 1.14
9.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 48,961,430 1.09
10.  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3 48,053,000 1.07
หมายเหตุ:
  1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย
    1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
    2. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 41.44)
  2. ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวม 48,553,000 หุ้น คิดเป็น 1.077% ของทุนชำระแล้ว