* กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVS) เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มธุรกิจ Performance Materials and Chemicals (PC)

 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2557 2558 2559 2560 1Q/2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 256,799 259,644 265,653 294,226 302,698
สินทรัพย์หมุนเวียน 123,131 117,901 127,513 140,737 143,873
ส่วนของผู้ถือหุ้น 226,936 234,265 248,669 280,264 292,219
หนี้สินไม่หมุนเวียน 96,875 102,059 91,230 94,386 91,138
หนี้สินหมุนเวียน 56,119 41,221 53,268 60,312 63,213

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2557 2558 2559 2560 1Q/2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.13 2.86 2.39 2.33 2.28
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.09% 11.18% 13.93% 14.53% 13.59%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 2.64% 5.12% 7.40% 9.00% 8.62%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.68% 7.36% 8.45% 11.77% 11.00%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.29% 8.99% 10.72% 15.09% 14.12%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.45 0.39 0.35 0.32
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.25 0.20 0.15 0.12
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.04 1.30 1.06 0.67 0.6

* งบปรับปรุงเสมือนมีการซื้อหุ้นใน 6 บริษัท โดยปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559