งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2557 2558 2559 3Q/2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 256,799 259,644 265,653 297,195
สินทรัพย์หมุนเวียน 123,131 117,901 127,513 122,366
ส่วนของผู้ถือหุ้น 226,936 234,265 248,669 269,535
หนี้สินไม่หมุนเวียน 96,875 102,059 91,230 94,914
หนี้สินหมุนเวียน 56,119 41,221 53,268 55,112

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2557 2558 2559 3Q/2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.13 2.86 2.39 2.22
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.09% 11.18% 13.93% 14.74%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 2.64% 5.12% 7.40% 9.31%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.68% 7.36% 8.45% 12.13%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.29% 8.99% 10.72% 15.79%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.45 0.39 0.38
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.25 0.20 0.21
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.04 1.30 1.06 0.92