* กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVS) เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มธุรกิจ Performance Materials and Chemicals (PC)

 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

  2557 2558 * 2559 * 2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 256,799 278,349 284,344 294,226
สินทรัพย์หมุนเวียน 123,131 119,803 129,169 140,738
ส่วนของผู้ถือหุ้น 226,936 252,902 267,014 280,264
หนี้สินไม่หมุนเวียน 96,875 102,991 92,030 94,387
หนี้สินหมุนเวียน 56,119 42,259 54,470 60,313

 

อัตราส่วนทางการเงิน

  2557 2558 2559 * 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.13 2.86 2.37 2.33
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.09% 11.18% 14.12% 14.53%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 2.64% 5.12% 7.27% 9.00%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.68% 7.36% 8.99% 11.77%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.29% 8.99% 10.72% 15.09%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.45 0.36 0.35
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.25 0.19 0.15

* งบปรับปรุงเสมือนมีการซื้อหุ้นใน 6 บริษัท โดยปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559