สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันที่ออก ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
PTTGC17OA หุ้นกู้ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550  ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 2,800 5.50% 10 10 ตุลาคม 2550 10 ตุลาคม 2560 คลิกที่นี่
PTTGC166A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 1,058 4.90% 5 19 มิถุนายน 2552 19 มิถุนายน 2559 คลิกที่นี่
PTTGC196A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 1,942 5.50% 10 19 มิถุนายน 2552 19 มิถุนายน 2562 คลิกที่นี่
PTTGC218A หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 10,000 4.50% 7 8 สิงหาคม 2557 8 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันที่ออก ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
USY7150WAA37 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (PTTGC USD NOTES) 1,000 4.25% 10 19 กันยายน 2555 19 กันยายน 2565